Çağrı Merkezi 0 242 745 05 40

KVKK

AYDINLATMA METNİ

(Otel Misafirleri İçin)

Veri sorumlusu olan

CEYTUR CEYLAN TURİZM İŞLETMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş. unvanlı şirketi ya da şirketlerine ait işbu konaklama tesisinde, (- ki bundan böyle SİMENA HOTEL olarak anılacaktır) hazırlanmış ve uygulamaya konmuş olan KVKK Politikası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) gereğince hazırlanmış olan bu aydınlatma metninde yer alan açıklamalarla ilgili detaylara Veri sorumlusu KVKK Politikası ve eklerinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz. Buna göre;

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

 1. Kimlik ve Ailevi Bilgiler [Ad-soyad, TCK No, Pasaport No, doğum yeri – tarihi, medeni hal, cinsiyet, çocuk ismi, sayısı, yaş ve doğum tarihleri, imza, voucher (seyahat kartı) bilgileri ile register kart (konaklama kartı bilgileri), oda tipi ve numarası, uçuş numarası, konakladığı otel, konaklama tarihleri ve tutarı]

 2. İletişim Bilgileri [adres telefon no, e-posta adresi, kep adresi]

 3. Müşteri İşlem Bilgileri [(Araç plakası, anket formu, ürün ve hizmet sunumuna yönelik kayıtlar, talepler, talimatlar, fotoğraflar, evlilik, doğum özel günler yıldönümü, fatura bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi]

 4. Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri [Müşteri ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları,]

 5. İşlem Güvenliği Bilgileri [IP adresi, hotspot kayıtları, şifre ve parola bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları]

 6. Finans Bilgileri [Kredi kartı numarası, cvc kodu, son kullanım tarihi]

 7. Görsel ve İşitsel Kayıtlar ve Bilgiler [Görsel ve işitsel kayıtlar ve bilgiler]

 8. Sağlık Bilgileri [Engellilik durumuna ait bilgiler, kronik rahatsızlıklar, geçirilen hastalıklar, astım, diyabet, kalp, tansiyon hastalıkları, kişisel sağlık bilgileri,]

 1. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler

İş bu aydınlatma metnine göre kişisel verileriniz, otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, iş birliği içinde bulunulan, sözleşme ilişkisi içinde yer alan çözüm ortakları ile faaliyette bulunmanın bir gereği olarak anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunulan üçüncü kişiler tarafından veya tarafınızdan iletilen bilgi, belgeler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilmektedir.

Bu veriler 6698 sayılı KVK Kanunu 5.maddesi çerçevesinde açık rızanız nedeniyle, bunun yanında açık rızanızın gerekli olmadığı durumlarda aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde doğrudan işlenebilmektedir. Buna göre;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6698 sayılı KVKK 6. Maddesi kapsamında sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden veya aynı madde hükmüne uygun olarak kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Açık rızanızın bulunmaması halinde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddelerine göre, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri de dikkate alınarak aşağıda gösterilen amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 1. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 3. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 4. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 5. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 6. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 7. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 8. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 9. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 10. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 11. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 12. Müşteri, Misafir Memnuniyetine, Hizmet Kalitesine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 13. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

 14. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 15. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 16. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 17. Talep / Şikayetlerin Takibi

 18. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 19. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

 20. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 21. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 22. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel verileriniz, yukarıda gösterilen amaçlar dışında işlenmemektedir. İşletme tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ya da hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi için her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanunu 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre aşağıdaki şartların varlığı halinde yurt içinde veya yurt dışına aktarılabilir.

6698 sayılı KVK Kanununun 5 inci maddesindeki şartların varlığı nedeniyle ya da açık rızanız doğrultusunda alınan kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yine yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanunun 8 inci ve 9 uncu madde hükümlerine uygun olarak iş birliği içinde bulunulan kişi kurum ve firmalara, hissedar, tedarikçi gibi etkileşim içinde bulunulan kişi ve kurumlara hizmet alınan ya da hizmet verilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Yeterli önlemler alınmak kaydı ile sağlığa ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilmektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, verinin alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve ayrıca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmek şartıyla kişisel verileriniz yurt dışına yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması kaydıyla açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

KVK Kurulu, yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve yurt dışına aktarıma izin verilip verilmeyeceğine; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu, her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını, kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri, değerlendirmek ve ihtiyaç duyması halinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü de almak suretiyle karar vermektedir. Kişisel verileriniz, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya sizin menfaatinizin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilmektedir.

Bu çerçevede kişisel verileriniz;

 1. Yetkili Kamu kurum ve kuruluşlarına

 2. Şirket ortaklarına ve yetkililerine,

 3. İş ve çözüm ortaklarına,

 4. Tedarikçi kişi ve firmalara,

 5. Etkileşim içinde bulunulan gerçek veya tüzel hukuk kişilerine, aşağıda belirtilen amaçlarla yani;

 6. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 7. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 8. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 9. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 10. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 11. Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

 12. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 13. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 14. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 15. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 16. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 17. Müşteri, Misafir Memnuniyetine, Hizmet Kalitesine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 18. Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

 19. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 20. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 21. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 22. Talep / Şikayetlerin Takibi

 23. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 24. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

 25. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 26. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 27. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

ve yürütülmesi amacıyla aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında veri sahibi yani ilgili kişi

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Yanlış işlenen ve düzeltilmesi istenen kişisel veriler ile imha edilmesi istenen kişisel verilerle ilgili olarak aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz şikâyet haklarını kullanabilmeleri için öncelikle aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak kişisel veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Bu yol tüketilmeden KVK Kurulu’na şikâyet yoluna gidilememektedir.

Talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından cevaplandırılmaktadır.

Başvurunuzun reddedilmesi veya verilen cevabın yetersiz bulunması yahut süresinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda KVK Kurulu’na şikâyet hakkını kullanabilir ya da doğrudan yargı yoluna başvurabilirsiniz.

Başvuru Adresi ve iletişim bilgileri:

ŞİRKET UNVANI

ADRES

E POSTA

TELEFON

CEYTUR CEYLAN TURİZM İŞLETMELERİ SAN.VE TİC.AŞ.

ÇAMYUVA MAH. TURİZM BULVARI. NO:23 ÇAMYUVA / KEMER / ANTALYA

info@simenahotels.com

0 242 745 05 40

 1. Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

Yukarıda belirtilen yöntemlerle ve belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi gereken kişisel verileriniz kanunda belirtilen zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de dikkate alınarak veri envanterinde belirtilen süre kadar saklanır. Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya mevzuat uyarınca verilerinizin işlenmesi için zorunlu kılınan süreler sona erdiğine, Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde imha yöntemlerinin herhangi birisi kullanılarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerinizin anonim hale getirme, verilerin uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan işlemler tutanak altına alınır. Kamusal gereklilikler karşısında bu tutanaklar 5 yıl süre ile saklanır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

ŞİRKET UNVANI

ADRES

MERNİS NO

VERGİ DAİRESİ / NO

CEYTUR CEYLAN TURİZM İŞLETMELERİ SAN.VE TİC.AŞ.

ÇAMYUVA MAH. TURİZM BULVARI. NO:23 ÇAMYUVA / KEMER / ANTALYA

0209000394200010

KEMER V.D
2090003942

Kvkk Politikası

(Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması- Özet Metin)

KAPSAM VE AMAÇ

İşbu Politika, 6698 sayılı KVK Kanunu ve KVK Politika Kitabı kapsamında (SİMENA HOTEL) yani CEYTUR CEYLAN TURİZM İŞLETMELERİ SAN.VE TİC.AŞ. isimli şirketin müşterisi, personeli ve iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu gerçek veya tüzel kişilerle girdiği hukuki, ticari ya da finansal ilişkilerden doğan veya doğrudan elde edilen kişisel verilerin SİMENA HOTEL tarafından işlenmesiyle ilgili düzenlemeleri yapmak, uyulması gereken koşulları belirlemek, beyan ve ilan etmek amacını taşımaktadır.

Aydınlatma Yükümlülüğü

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında, SİMENA HOTEL ’in, müşterilerinin, çalışan personelinin bunun yanında iletişim ve etkileşimde bulundukları gerçek veya tüzel kişilerle olan ilişkileri sırasında işlenen kişisel verilerin mevzuatın getirdiği zorunluluk ve gereklilikler nedeniyle hukuki bir düzene bağlanması gerekmektedir.

SİMENA HOTEL, müşteri, personel ve iletişim ve etkileşimde bulunduğu ilgili kişilerin kişisel veri güvenliği ve gizliliği ilkelerine üst düzeyde dikkat ve özen göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında, ilgili kişilerin kişisel veri güvenliğine öncelik verilmektedir.

Yukarıda adı geçen kanun hükümleri gereği gerçek kişi ile ilişkisi kurulabilen, her türlü kişisel veri (özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere) KVK Kanunu kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Bu kişisel veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla SİMENA HOTEL tarafından aşağıda detayları açıklanan yöntemlerle ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

“Kişisel Verilerin İşlenmesi” bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

Kişisel veriler mevzuat gereği otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle örneğin platforma kayıt, telefon, faks, e posta, sms ve diğer sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar yoluyla, ses ve görüntü kaydı da dahil yazılı veya sözlü olarak bu veriler SİMENA HOTEL tarafından elektronik ya da fiziki ortamda toplanabilir.

6698 sayılı KVKK nun 5. maddesi çerçevesinde

 1. Veri sahibinin açık rızası,

 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 4. SİMENA HOTEL ile onay ve/veya imza sonucunda düzenlenen sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 5. SİMENA HOTEL ‘in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 6. İlgili kişi tarafından bizzat alenileştirilmiş olması,

 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, SİMENA HOTEL’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.)


ve yine 6. maddesi kapsamında

 1. Veri sahibinin açık rızası,

 2. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Transferi

İlgili kişiye ait kişisel veriler; mevzuatın zorunlu gördüğü hallerde resmi kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi, SİMENA HOTEL ‘in faaliyetlerinin ve sorumluluğunun bir gereği olarak ticari, hukuki ve ekonomik ilişki içerisinde bulunduğu yurt içi / yurt dışı çözüm ortakları, proje ortakları, program ve işbirliği ortakları, tedarik sağlayıcı firma, kurum ve kuruluşlar, bağımsız denetçi kuruluşlar, banka ve finans kuruluşları, yardım ve destek alınan diğer firma, kişi ve kuruluşlarla, avukat, mali müşavir, hukuk, bilişim, kalite ve finans danışmanları gibi danışmanlık firmaları ile SİMENA HOTEL tarafından gerekli elektronik ve fiziksel güvenlik önlemleri alınarak paylaşılabilir. Transfer edilebilir. Bu paylaşım ve transfer işlemleri yurt dışı için de geçerlidir.

SİMENA HOTEL, ilgili kişiye ait kişisel verileri, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, ABD, İngiltere olmak üzere başka ülkelerde, yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim gibi diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İlgili kişiye ait kişisel veriler; onay ve/veya kabul edilerek imzalanan tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imza ile gerçekleştirilen onay, kabul ve bildirimler, SİMENA HOTEL’in idari merkezi, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık alanlar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa araştırması, Kimlik Paylaşım Sistemi, SMS, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, mobil uygulamalar, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi gibi yöntemler ile ilgili kişi ile iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik ortamlarda elde edilen veriler tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak saklanmaktadır.

SİMENA HOTEL tarafından, yukarıda belirtilen hukuki nedenlerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları da dikkate alınarak bu politikanın daha önce açıklanan amaçları doğrultusunda işlenebilir veya transfer edilebilir.

Kullanıcı Hakları

(6698 sayılı KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca)

İlgili kişiler, kişisel verileri ile ilgili olarak, SİMENA HOTEL ‘in aşağıdaki e-posta adresi yoluyla kişisel verilerinin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. İşlenmişse bilgi talep etme,

 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde ya da yurt dışında transfer edilen 3. kişileri bilme,

 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,

 7. Aktarıldığı 3. kişilere karşı yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Ve mevzuatta yazılı diğer haklara sahiptir.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Veri Sorumlusu

SİMENA HOTEL Veri Sorumlusu www.kvkk.gov.tr adresinde VERBİS sisteminde kayıtlı olan kişidir.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kapsamında, taleplerini, şikayetlerini, önerilerini SİMENA HOTEL ‘in aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında kullanıcı tarafından bildirilen ve internet sitesinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin de belirtilmesi suretiyle yine aşağıda belirtilen elektronik posta adresine gönderebilir.

Başvurularda isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresi, cep telefon numarası, e posta adresi ile talep konusunun bulunması zorunlu olup, taleple ilgili bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekir

SİMENA HOTEL ile yapılacak yazışmalarda resmi dil Türkçe’dir. Bu nedenle her türlü başvurunun, yazışmanın, sorun, şikâyet ve önerilerin Türkçe dilinde yazılması ve gönderilmesi esastır.

Başvuru yazılı ve fiziki olarak gönderiliyor ise imza ıslak imzalı olmalıdır.

Talep, sorun, öneri ve şikâyetlere ilişkin cevaplar kural olarak ücrete tabi değildir. Ancak verilecek cevapla ilgili bir masraf, harç ya da başkaca bir maliyet söz konusu olursa SİMENA HOTEL, KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücretleri talep etme hakkını saklı tutar.

Daha detaylı bilgi almak için veya KVK Politikası ile ilgili sorun, talep, öneri ve şikâyetleriniz için aşağıdaki iletişim adresine başvuru yapmanız rica olunur.

Ayrıca KVK Politika kitabını da SİMENA HOTEL ’den temin etmeniz mümkündür.

Fiziki ve yazılı başvurularınızı için:

ŞİRKET UNVANI

ADRES

E POSTA

TELEFON

CEYTUR CEYLAN TURİZM İŞLETMELERİ SAN.VE TİC.AŞ.

ÇAMYUVA MAH. TURİZM BULVARI. NO:23 ÇAMYUVA / KEMER / ANTALYA

info@simenahotels.com

0 242 745 05 40

Çamyuva 07990 Kemer/ANTALYA


+90 242 745 05 40info@simenacomforthotel.com


+90 242 824 63 63

Copyright © 2023